Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI E-BÜLTEN ABONELİĞİ AYDINLATMA METNİ

VİPART Tekstil Turizm San ve Tic A.Ş kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak VİPART Tekstil Turizm San ve Tic A.Ş tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanmakta ve işlenmektedir.

A. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel verileriniz, https://www.sabrinashaus.com/ adresinde yer alan bölümde e-posta adreslerini bildiren kişilere Şirketimizin ticari olarak faaliyet gösterdiği alanlarda reklam, tanıtım ve bilgilendirme yapmasına, vermiş olduğumuz konaklama, yeme içme, ziyafet, etkinlik, kısaca “Otel Kullanımı” ifası ile ilgili,  Otel Kullanımının ve harcamalarının tespiti, güvenliğin sağlanması, güvenlik kayıtlarının tutulması, mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hizmet kalitesinin sağlanması, yasal yükümlülüklerin ifası, Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek, şirketimizin iç ve dış denetimlere hazırlanması, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde kişisel verilerinizin reklam, bilgilendirme gibi amaçlarla kullanılması, müşteri portföyümüzün analiz edilmesi adına  ziyaretiniz sırasında ŞİRKET tarafından sağlanan internet hizmetlerinin 5651 sayılı Kanun gereğince takibi, Otel Kullanımı nedeniyle aramızda kurulan hukuki ilişki kapsamında işlenmektedir.

Genel alanlarda, plaj alanında, güvenlik denetimlerinin sağlanabilmesi, meydana gelebilecek her türlü olumsuzlukların önceden önlenebilmesi veya olumsuzluklar meydana geldiğinde ilgili kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesi, olayların tespiti, gereken kişi ve kurumların bilgilendirilmesi, içerden veya dışardan gelebilecek tehlikelere karşı korunabilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla görüntü özelliği olan araçlarla takip, gözlem, izleme ve kayıt sistemleri ile kişisel verileriniz toplanmaktadır.

B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir: 

1. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
2. Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
3. Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
4. Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
5. Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,
6. Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
7. Şirketimizin faaliyet alanlarında reklam, tanıtım ve bilgilendirme hizmeti sağlamak,
8. Şirketimiz tarafından gönderilen bu e-postalar üzerine gelen talep ve şikayetlerin cevaplanması,
9. Hukuki bir ihtilafın vuku bulması halinde hukuki işlem yapmak,
10. Sair tüm yasal yükümlülükler. 

C. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ 

Şirketimiz, kişisel verileri “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir ve sadece zorunlu durumlarda üçüncü kişilere aktarmaktadır. Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirketimiz ilgili birimlerince işlenmekte ve aşağıda yer verilen amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır.
1. İlgili mevzuatı gereği talep halinde idari makamlara, adli makamlara veya ilgili kolluk kuvvetlerine, yetkili idari ve denetleme kurullarına ve/veya diğer yetkili denetleyici kurum ve kuruluşlara aktarılabilecek ve/veya hukuki bir ihtilaf vuku bulması halinde Şirketimizin hukuki menfaatlerinin korunması amacıyla bu mercilerle ve Şirketimiz avukatları ve danışmanlarımızla paylaşılmaktadır.
2. Ürün ve hizmetlerimizin tanıtımı amacıyla iş ortaklarımız, bu bildirimlerin yapılması amacıyla hizmet aldığımız ajanslar ve pazarlama analiz şirketleri ile paylaşılmaktadır. 

D. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde aşağıda yer verilen haklarını ve taleplerini https://www.sabrinashaus.com/ adresinde yer alan Başvuru Formunu usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir. 6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:
(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 6698 sayılı Kanun’un 7nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
g) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Support